2015 Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 1.1.-31.12.2015

 

 VISIO VUODELLE 2015

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus on vireä ja avoin kansanmusiikin ja kansantanssin puolestapuhuja, joka kokoaa ja jakaa alan tietoa ja toimintaa. Edistämiskeskus on aktiivinen toimija kansainvälisissä verkostoissa.

 

YLEISTÄ

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen tehtävä on edistää kansanmusiikkia ja kansantanssia sekä niihin liittyviä soitinrakennusta sekä puku- ja tapaperinteitä. Lisäksi tehtävänä on edistää näiden alojen asemaa ja merkitystä kansallisen kulttuuripolitiikan osana sekä koordinoida jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kansainvälistä yhteistyötä ja huolehtia kansallisesta yhteistyöstä. Yhdistyksen toiminta kattaa sekä harrastus- että ammattilaistoiminnan sisältäen valtakulttuurin lisäksi niin perinteisten vähemmistöjen kuin uussuomalaistenkin perinteet. Edistämiskeskuksen toimialueena on koko Suomi.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. edustaa kohdassa em. mainittujen toimialojen yhteisiä etuja suhteessa valtiovaltaan, muihin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin ja julkisiin tiedotusvälineisiin;

2. edistää alan esittämis-, tallennus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa;

3. edistää ensimmäisessä kappaleessa mainitun toiminnan arvostusta ja julkikuvaa;

4. ylläpitää koulutuksellista yhteistyötä jäsenjärjestöjen kesken ja alan koulutusta tarjoavien kanssa;

5. toteuttaa sellaisia ensimmäisessä kappaleessa mainittuihin toimialoihin liittyviä hankkeita, jotka edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri yhteisöjen kesken;

6. huolehtii Suomen kansallisesta toiminnasta sekä International Council of Organizations of Folklore Festival and Folk Art (CIOFF®) –nimisen järjestön, että Internationale Organization für

Volkskunst (IOV) –nimisen järjestön jäseninä sääntöjen mukaisesti;

7. toimii Suomen kansallisena Nordlek-liiton komiteana, pohjoismaisen Nordlek-liiton jäsenenä niiden sääntöjen mukaisesti;

8. koordinoi suomalais-virolaisten Tanssipitojen yhteistyötä Suomen puolelta;

9. huolehtii erikseen päätettävässä laajuudessa Suomen osallistumisen koordinoinnista muissakin alan kansainvälisissä järjestöissä;

10. ylläpitää yhdistyksen internetportaalia kansanmusiikki.fi

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus syntyi vuonna 1976 Kansanmusiikin keskusliitto nimisenä jatkamaan pari vuotta aikaisemmin perustetun Kansanmusiikin neuvottelukunnan toimintaa. Nimi muutettiin Kansanmusiikin ja – tanssin edistämiskeskukseksi vuonna 2006. Vuonna 2015 alusta alkaen toisen alan keskusjärjestön Folklore Suomi Finlandin toiminnot yhdistettiin osaksi Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen toimintaa ja samalla nimi on muutettu Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskukseksi. Toiminta laajenee samalla erityisesti kansainvälisen yhteistyön osalta,

Vuodesta 2007 lähtien edistämiskeskuksen keskeisenä toimintana on kansanmusiikki- ja kansantanssiportaalin ylläpito ja sen kehittäminen jatkuu.

Yhteistyötä pyritään tiivistämään alan järjestöjen, laitosten ja kentän kanssa.

 
Vuonna 2015 teemaksi on valittu Kaikki pelaa. Yleisteemojen tärkeyttä halutaan korostaa tulevaisuudessa entisestään, ja sen vuoksi teemoja työstetään yhä aikaisemmin jäsenistön toiminnan suunnittelun käyttöön. Vuoden 2016 teemaksi on valittu Kansantanssin Riemuvuosi –jolloin juhlistetaan 150 vuotta sitten tapahtunutta ensimmäistä julkista kansantanssiesitystä Suomessa.

 

JÄSENISTÖ

Edistämiskeskuksella on 20 varsinaista jäsenyhdistystä.

            Finlands Svenska Folkdansring

            SLS / Finlands Svenska Folkmusikinstitut

            Finlands svenska spelmansförbund

            Föreningen Brage i Helsingfors

            Kansanmusiikki-instituutti

            Kansantanssinuorten Liitto

            Kanteleliitto

            Karjalainen Nuorisoliitto

            Maailman musiikin keskus - Global Music Centre

            Pelimannikilta

            Perinnearkku

            Pro Kaustinen

            Rahvaanmusiikin kerho

            Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

            Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

            Suomen Etnomusikologinen Seura

            Suomen Kansanmusiikkiliitto

            Suomen Kansantanssi-instituutin puolesta

            Suomen Nuorisoseurat

            Työväen Sivistysliitto

Edistämiskeskus toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenjärjestöt, jotka katsovat jäsenyyden hyödyttävän omaa toimintaansa.

 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Vuonna 2015 järjestetään 1 vuosikokous keväällä sekä 1 syyskokous  syksyllä ja hallitus kokoontuu vuoden aikana kolmesta kuuteen kertaa. Hallituksen valitsemat työryhmät kokoontuvat tarvittaessa. Edistämiskeskuksen 25% osa-aikainen toiminnanjohtaja toimii hallituksen, työvaliokunnan ja työryhmien sihteerinä tarvittaessa sekä portaalin pääkäyttäjänä. Tavoitteena 2015 on palkata osa-aikainen tiedottaja sekä projektikohtaisesti aputyövoimaa. Kirjanpidon ja taloushallinnon hoitaa ostopalveluna Tilitoimisto Leerma. Portaalin ylläpitäjänä toimii Aucor oy.

 

Yhdistyksen hallintoa hoidetaan luottamustoimisesti eikä tehtävien hoidosta makseta palkkioita.

 

Työryhmien työskentely toimintavuoden 2015 aikana

Edistämiskeskuksen alaisuuteen ovat nimettyinä seuraavat työryhmät:

 

  • 2013 perustettu portaalin oma työryhmä: Jimmy Träskelin (Kantele-lehti), Sauli Heikkilä (Kansanmusiikki-lehti), Siv Eriksson (Fiolen Min) sekä työntekijä Riitta-Liisa Joutsenlahti. Toimituskuntaa täydennetään tarvittaessa.
  • Vuoden 2015 teeman Kaikki pelaa -työryhmään kuuluvat: Risto Kupari, Marianne Maans, Matti Hakamäki, Riia Niemelä, Hilkka Toivonen-Alastalo, Mauno Järvelä ja Riitta-Liisa Joutsenlahti
  • VISIO2025 työryhmään kuuluvat Riia Niemelä, Petri Hoppu, Matti Hakamäki, Risto Kupari sekä Riitta-Liisa Joutsenlahti.
  • Vuonna 2015 tullaan perustamaan työryhmiä, joiden tehtävä on toimia asiantuntijaeliminä ja valmistella tarvittaessa hallitukselle päätökseen tuotavat asiat.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen ylläpitämää portaalia kehitetään vuonna 2015 toimimaan paremmin kansainvälistä yhteistyötä varten. Portaalia täydennetään ja päivitetään jäsenjärjestöjen ja festivaalien sekä yksittäisten kansantanssi- ja musiikkiryhmien palvelemiseksi.

 

Portaali toimii kattavasti suomalaisen kansanmusiikin ja kansantanssin sekä kansankulttuurin tietokantana ja ikkunana maailmalle. Tämä portaali on ainoa kansanmusiikin ja kansantanssin yhdistävä, laaja tieto- ja verkkopalvelu Suomessa. Kansanmusiikin ja kansantanssin eri yhteisöt sekä ammattilaiset/harrastajat voivat lähettää esittelynsä ja tietonsa portaaliin. Portaali toimii myös ajankohtaisena alan uutisten ja tapahtumatietojen ja festivaalien informoijana/välittäjänä. Tapahtumakalenterista on olemassa mobiilisovellus. Portaali onkin saanut keskeisen aseman suomalaisen kansanmusiikin ja kansantanssin mukaan lukien maailmanmusiikin informaationlähteenä populaarikulttuurin kentällä.

Portaalin osoitteet ovat www.kansanmusiikki.fi, www.folkmusic.fi, www.kansantanssi.fi sekä www.folkdance.fi, jotka ohjaavat kaikki samalle sivustolle. Portaali toimitetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vuonna 2015 tullaan panostamaan erityisesti sekä ruotsinkielisen, että englanninkielisen sivuston kehittämiseen. Sivusto on suunnattu sekä alan toimijoille, että niin kotimaiselle kuin kansainväliselle yleisölle ja muille alasta kiinnostuneille. Profiilin saaminen portaaliin on maksutonta, sinne myydään mainosbanneri -tilaa.

 

Portaalin kehittämistä nettilehdeksi ja blogimaiseksi jatketaan vuonna 2015. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä muiden alan julkaisujen päätoimittajien kanssa.  Portaalin muokkaaminen nettilehdeksi ja blogimaisemmaksi sekä portaalin kehittäminen kansainvälisiä ryhmävaihtoja varten vaatii lisärahoitusta.

Edistämiskeskuksella on myös aktiivinen asema Facebookissa (Kansanmusiikki.fi -sivu) sekä Twitterissä (KEK edistämiskeskus).

Portaalin lisäksi jäsenjärjestöjen julkaisut ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Niitä ovat Nuorisoseura-lehti, Kansanmusiikki, Kantele-lehti, Kantele.net, Folkdansaren, Fiolen Min, Tanhuviesti, jäsenjärjestöjen tiedotteet ja sosiaalisen median kanavat sekä kotisivut. Kansanmusiikin ja kansantanssin koulutuksen ja tapahtumien tiedottamista ja koordinointia kehitetään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus kannustaa alan toimijoita osallistumaan merkittäville alan messuille.

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 

CIOFF® on perustettu vuonna 1970 perinteisen kulttuurin suojelemista ja tunnetuksi tekemistä varten. Jäsenmaita on mukana yli 70 ja järjestö kattaa kaikki maanosat. CIOFF®in hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana. CIOFF®in taloudenhoitajana jatkaa Esa Vilhonen, joka osallistuu kokouksiin. CiOFF® toimii kiinteässä yhteistyössä UNESCO:n kanssa.

 

Yhdistys lähettää mahd. mukaan edustajansa kansainvälisiin CIOFF® kokouksiin:

 • CIOFF® maailmankokous
 • CIOFF® Pohjois-Euroopan sektorin kevätkokous Liettuassa
 • CIOFF® nuorten kokoukset

Edistämiskeskus huolehtii myös muista CIOFF®-jäsenyyden edellyttämistä tehtävistä kuten ryhmävaihtojen järjestämisestä, yhteydenpidosta eri maiden kansallisiin CIOFF®-jaostoihin ja raportoinnista kansainväliselle CIOFF®-organisaatiolle.

Suomessa järjestetään toimintavuoden aikana neljä kansainvälistä CIOFF®-festivaalia:

-       Tanssimania 24.09. - 27.09.2015 Tampereella

-       Jutajaiset 24.–28.6.2015 Rovaniemellä

-       Kaustinen Folk Music Festival 6. - 12.7.2015 Kaustisella

-       Hollo ja Martta -festivaali 26.10. - 2.11.2015 Hollolassa

Ryhmävaihdossa pyritään siihen, että kaikille festivaalikutsua odottaville ryhmille löytyisi niille parhaiten soveltuva festivaali ja kullekin festivaalille sille parhaiten soveltuva ryhmä. Yhdistys edellyttää kutsun saavien ryhmien olevan jäsenjärjestöjen luokittelemia tai muulla tavoin edustuskelpoisuutensa osoittautuneita.

 

IOV – Internationale Organisation für Volkskunst – Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus toimii kansainvälisen IOV-organisaation kansallisena komiteana. Vuonna 1979 perustetun maailmanjärjestön pyrkimyksenä on turvata kansanperinteen säilyminen ja edistää kansojen välistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Jäseniä järjestössä on yli 3.000 mukaan lukien sekä organisaatiot että henkilöjäsenet.

Yhdistys lähettää mahdollisuuksien mukaan edustajansa IOV:n kansainväliseen kokoukseen. Huolehditaan myös muista jäsenyyden edellyttämistä tehtävistä.

 

Europeade – organisaatio on perustettu Alankomaissa 1964. Sen tavoitteena on tarjota Euroopan nuorille ja aikuisille mahdollisuus tutustua toistensa kansanperinteeseen ja kulttuuriin sekä opettaa kansojen välistä ystävyyttä ja kunnioitusta. Organisaatio järjestää vuosittain suuren yhteiseurooppalaisen Europeade - kansankulttuurifestivaalin. Tapahtuma on vuorovuosina Pohjois- ja Etelä-Euroopassa. 53. Europeade järjestetään 5.-9.8.2015 Helsingborgissa, Ruotsissa. Europeadeen osallistuu vuosittain 3000–5000 henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Europeadeen voivat osallistua kaiken tasoiset tanssijat ja muusikot ja se soveltuukin erityisesti harrastajatason ryhmille.

Vuonna 2016 Europeade järjestetään Namurussa, Belgiassa ja vuoden 2017 Europeade järjestetään Turussa.

Europeade -komitean yhteyshenkilö Suomessa on varapuheenjohtaja Hilkka Toivonen-Alastalo. Komitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Tavoitteena on tiedottaa tapahtumasta halukkaille ryhmille sekä osallistuminen tapahtuman kehittämiseen sen komitean kautta.

 

POHJOISMAINEN TOIMINTA

NORDLEK-liitto: Osa edistämiskeskuksen jäsenjärjestöistä ovat Nordlek-liiton jäseniä ja niillä on edustus sen eri toimielimissä. Nordlek-liiton hallituksessa suomalaisjärjestöillä on yhteinen edustaja, Katarina Westerholm, neuvoston kokoukseen ja toimikuntiin kukin jäsenjärjestö nimeää omat edustajansa.

Vuonna 2015 järjestetään koko perheen kansantanssi- ja kansanmusiikkitapahtuma NORDLEK 2015 Viborgissa, Tanskassa 14. - 19.7.2015. Suomesta tapahtumaan osallistuu kansantanssi- ja kansanmusiikinryhmiä.

Tavoitteena on viestittää NORDLEK 2015 -tapahtumasta jäsenjärjestöille. Tapahtumaa valmistelee Suomen osalta siihen nimetty Nordlek-komitea.

 

Nordic Folk Music Committee Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus on valittu pohjoismaisen kansanmusiikkikomitean jäseneksi vuonna 2014. Muita suomalaisia komitean jäseniä ovat myös Suomen Kansanmusiikkiliitto sekä Finland Svenska Spelmansförbund. Pohjoismainen kansanmusiikkikomitea tulee kokoontumaan vuoden 2015 aikana 3-5 kertaa, joista suurin osa toteutetaan Skype-kokouksena.

 

KANSANMUSIIKIN JA KANSANTANSSIN TULEVAISUUSSTRATEGIA 2015 - 2025

Vuonna 2015 julkaistaan kansanmusiikin ja kansantanssin kentän tulevaisuusstrategia, työnimi VISIO2025. Se toteutetaan luovasti sähköisenä hyödyntäen mahdollisuuksia lisätä linkkejä tarkemmin alakohtaisiin teemateksteihin ja täydentäen esitystä audiovisuaalisella materiaalilla. Tavoiteohjelma tehdään kiinteässä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoiteohjelmaa tullaan päivittämään vuosittain.  

 

KOULUTUS- JA SEMINAARITOIMINTA, TULEVAISUUSSTRATEGIA

Koulutus- ja seminaaritoiminta järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tarpeiden mukaan, huomioon ottaen kansanmusiikin ja kansantanssin, maailman musiikin sekä soitinrakentamisen koko kentän tarpeet.

 

Toimintavuonna järjestetään vuosittaiset seminaarit:

9.1.2015 Talviseminaari Helsingissä

Talviseminaarissa työstetään VISIO2025 – kansanmusiikin ja kansantanssin strategiaa.

9.1.2015 FolkForum Helsingissä, yhteistyössä Folklandia-risteilyn kanssa

Seminaarissa käsitellään vuoden yleisteemaan liittyen ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä ja valmistellaan jo tulevaa Kansantanssin suurta riemuvuotta 2016.

 

MUUT TAPAHTUMAT

Folklandia-risteily 2015 ja Vuoden Wäinö nimitys

Edistämiskeskus on mukana Folklandia-risteilyn suunnittelussa ja toteutuksessa yhtenä taustajärjestäjänä. Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen määrittelemä vuoden teema tuodaan risteilyllä näyttävästi esille. Vuoden Wäinö julkistetaan risteilyllä. Edistämiskeskus aloitti vuonna 2006 Vuoden Wäinö tunnustuksen myöntämisen. Vuoden Wäinöksi nimetään yhdistyksen toimintaa edustava henkilö, ryhmä tai taho, jolle halutaan osoittaa tunnustusta taiteellisista tai pedagogisista ansioista, elämäntyöstä tai esimerkiksi merkittävästä innovaatiosta alalla.

 

Kansanmusiikin isompi-ilta

Kansanmusiikin isomman illan pääjärjestäjänä toimii vuonna 2015 Sibelius-Akatemia. Edistämiskeskus on mukana järjestelyissä apurahojen hakijana.

Avoimet ovet

Edistämiskeskus järjestää yhteistyössä Hämeentie 34d:ssä Kaffia ja keskusteluja –tilaisuuksia yhdessä samassa osoitteessa toimivien järjestöjen kanssa.

 

JULKAISUT

* Suomen Kansan Oudot Tanssit –kirjan ensimmäinen painos on loppu. Sen uudelleenjulkaisua digitaalisessa muodossa valmistellaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

* Artikkeliopas Näkemyksiä kansanmusiikin ja kansantanssin pedagogiikkaan (työnimi). Kirja tulee sisältämään käytännössä hyviksi havaittuja uusia, kansanmusiikin koulutuksesta kumpuavia opetusmetodeja, alan parhaiden kouluttajien itse esitteleminä. Kirja tehdään yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutin ja Sibelius-Akatemian kanssa.

 

TEEMAT

Teemavuoden avulla nostetaan esille yhdistyksen toimintaa edustavia asioita. Yleisteemojen tärkeyttä halutaan korostaa tulevaisuudessa entisestään, ja sen vuoksi teemoja työstetään yhä aikaisemmin jäsenistön toiminnansuunnittelun käyttöön. Työaikaa käytetään myös entistä enemmän jäsenkunnan innostamiseen teemojen toteuttajina, yhteydenpitoa kenttään lisätään merkittävästi teemoihin liittyen.

Teemat ovat yksivuotisia, mutta sitä edeltää valmisteleva vuosi. Vuoden 2015 teema on ”Kaikki pelaa” ja vuoden 2015 aikana valmistellaan vuoden 2016 teemaa ”Kansantanssin riemuvuosi”. Teema julkistetaan Folkforum-seminaarin ja Folklandia-risteilyn yhteydessä 9. tammikuuta 2015.

 

SOITINPANKKI

Kordelinin rahaston apurahalla hankittiin edistämiskeskuksen soitinpankkiin ensimmäiset soittimet vuonna 2006, vuonna 2007 hankittiin soitinkoteloita ja vuonna 2008 luonnonäänihuiluja. Soitinpankissa on nyt djembejä, kymmenkielisiä kanteleita, jouhikoita ja luonnonäänihuiluja. Soitinpankin sijoituspaikka on Käpylän musiikkiopiston kansanmusiikkiosasto Karjalatalolla Helsingissä, jossa soittimet ovat myös käytössä. Soittimia voidaan antaa lainaksi lyhytaikaiseen kurssikäyttöön niitä tarvitseville.  

 

TALOUS

Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella. Erityisavustuksia ja yksityisten säätiöiden tukea haetaan projektikohtaisesti oheisen talousarvion mukaisesti. Taloudesta tarkemmin erillisessä talousarviossa.

 

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus

Toiminnanjohtaja Riitta-Liisa Joutsenlahti

Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki

Puh. +358 44 751 6366

tj@kansanmusiikki.fi

www.kansanmusiikki.fi, www.kansantanssi.fi, www.folkmusic.fi, www.folkdance.fi